Menighetens visjon

Hva er kirkens oppgave? Menighetens visjon

Sælen kirke er sentral og viktig for Sælen menighet. Men det viktigste er menneskene som hører til og som kommer hit.                                                                                            Selve bygget er en ramme og et rom for det som skjer.

Kirkens oppgave i verden er å være et redskap for Guds rike gjennom:                                                                              

 • Liturgi = feire gudstjeneste
 • Diakoni = tjeneste for andre: nestekjærlighet, ta vare på mennesker,  vern om skaperverket og kampen for rettferdighet 
 • Martyri = vitnesbyrdet: forkynne evangeliet om Guds kjærlighet slik den viser seg i Jesus Kristus

SÆLEN MENIGHET HAR EN VISJON:

 

 

Å TEGNE HIMMELEN FOR SMÅ OG STORE;   

gjennom                                                                               

 1. Å FEIRE GUDSTJENESTE
 2. TROSOPPLÆRING
  • BARNE – OG UNGDOMSARBEID
 3. VOKSENARBEID
 4. DIAKONI
 5. KULTURARRANGEMENTER 
 6. KONSERTER

                                                                                               

Sammen vil vi  

- forkynne Kristus,                                                - bygge menighet                                                      - fremme rettferdighet

 

 

 

 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da kirken ble planlagt var det en tanke at bygget skulle være  1 et bønnehus,    2 et lærehus og   3 et samfunnshus.

1 BØNNEHUS:  

Et sted for å tilbe Gud, både sammen og hver enkelt.                                                                                                                                                                                                         I tillegg til felles samlinger er kirkerommet vanligvis også åpent på dagtid for personlig stillhet, bønn og lystenning.

Gudstjenesten om søndagen er et møtested og er menighetens hovedsamling.                                                                                                                                                           Her samles vi for Guds ansikt og deltar sammen i liturgien.                                                                                                                                                                                               I kirken får vi hjelp til å tro på Gud gjennom å være sammen, be og synge, høre og gjøre, ta imot brød og vin i den hellige nattverden og bli velsignet.

2 LÆREHUS:

Vi kan lære å bli kjent med Gud ved å feire gudstjeneste, men samtidig skal kirken være et sted vi kan lære mer om Gud og vår plass i Guds verden gjennom studium, undervisning og samtale. Den norske kirke har selv ansvar for å gi opplæring til de som er døpt og dermed tilhører kirken. I vår tid innføres det som kalles                      Trosopplærings-reformen i Den norske kirke. Det er en storstilt oppbygging av opplæring for de døpte mellom 0 og 18 år.                                                                                       Vi er i gang med å utvikle en breispektret lokal trosopplæringsplan for Sælen menighet. Målet er å ha kunne gjennomføre et årlig tiltak for hver aldersgruppe.                                                                 

Av det som foregår gjennom uken  i kirken vår kan nevnes:

 • Babysang
 • Familiemiddag – familiesamlinger
 • Barnegospel
 • Tweensarbeid
 • SoulChildren - korgruppe
 • Konfirmatarbeid
 • Ledertrening
 • Temasaminger
 • Bønnesamling
 • Sælenklubben  - diakonatets eldreklubb
 • Trosopplæring – tiltak for barn og unge 0-18 år 

   

  3 SAMFUNNSHUS:

  Et sted man kan treffes og være sammen. Inkludert i menighetens visjon hører det å bygge gode relasjoner. Det vil si å bygge en bevissthet på at den enkelte blir sett og verdsatt slik at hun og han kan kjenne  seg hjemme. Vi ønsker at kirken vår skal være et sted for tilhørighet.                                                                           Arbeidet med å skape gode relasjoner er et utgangspunkt og viktigere enn hva som faktisk skjer og hva vi får til av og virksomheter.

  Samtidig er det et ønske at kirken skal være et bygg som kan brukes av mennesker som bor  her. Ulike lag og foreninger bruker også gjerne kirken: Kommunal ungdomsklubb for unge med funksjonshemming, borettslag, sangkor og orkestre, senioruniversitet og fagforeninger. Her kan man kan leie lokaler til selskaper, konferanser og møter.

   

   

                                                                                                                                                                                                          Kirken er også viktig for mange knyttet til viktige hendelser i livet:                                   

  * Dåp                                                                                                                                            

  * Konfirmasjon                                                                                                                             

  * Bryllup                                                                                                                                     

  * Begravelse                                                                                                                               

  * Hjelp og samtale når livet er vanskelig.  

  Det kan være godt å samtale med en utenforstående når tingene hoper seg opp og en trenger å få hjelp til å sortere problemene. Men det trenger ikke være de store problemene før det kan være godt å søke råd og veiledning.  Prestene har lang erfaring i samtale og sjelesorg.  Ta gjerne  kontakt for avtale. Det koster ingenting!

  * Skriftemål.                                                                                                                     

  Å gå til skrifte vil si at en kan avtale tid med presten og så legge av  det som tynger samvittigheten og gjennom presten motta syndstilgivelse fra Gud. I skriftemålet er prestens øre Guds øre og prestens håndspåleggelse er da Guds hånd og prestens ord er Guds ord som formidler Guds tilgivelse.  NB Prestene har taushetsplikt.

   

   

Staben i Sælen kirke:                                                                                            

Administrasjonsleder og frivillighetskoordinator:  Nina Jæger                                                                                                                                                                               Kirkemusiker/ organist:                                         Bjørn Lien                                                                                                                                                                             Menighetspedagog:                                              Anine Vieth Mildestvedt                                                                                                                                                                    Kateket i 20%:                                                      Gunn Waage Austad (permisjon)                                                                                                                                                  Kirketjener:                                                            Larissa Golovina Ustad                                                                                                                                                                       Prester:                                                                 Frode Øglænd  og Ketil Nødtvedt.                                                                                                                                            

Hjemmeside:    http://www.saelenmenighet.no                                                      Menighetsblad: Portal ( kan leses på hjemmesiden)